Prevádzkový poriadok

Prevádzkový poriadok

Občianske združenie Baby space so sídlom na Mierovej 392/22, 900 44 Tomášov.

I
Definície


Člen – fyzická osoba, ktorá je registrovaným členom občianskeho združenia Baby space.

II
Úvodné ustanovenia

Súhlas s prevádzkovým poriadkom je podmienkou pre vstup do priestorov Baby space a využívania služieb poskytovaných Baby space.
Člen občianskeho združenia Baby space je oprávnený užívať služby poskytované Baby space, ktoré sú aktuálne dostupné. Služby je možné využívať v priestoroch Baby space po riadnom zaplatení členského. Členovi Baby space môže byť odopretý vstup v prípade, že by hrozilo prekročenie kapacity.

III
Podmienky prevádzky a zásady ochrany zdravia členov

Baby space je povinný zabezpečiť udržiavanie priestorov v čistote a poriadku. V priestoroch je zabezpečené dostatočné vetranie, osvetlenie, vykurovanie, zabezpečený prívod teplej a studenej vody.
V prevádzke je umiestnená lekárnička vybavená základným zdravotníckym materiálom.

IV
Pokyny pre členov

Člen môže využívať služby Baby space len za predpokladu, že riadne zaplatil členské.
Deti členov, t.j. maloletí do dovŕšenia 18 roku veku sa môžu pohybovať v priestoroch prevádzky len v sprievode rodičov alebo opatrovníkov. Člen zodpovedá za deti počas celej ich prítomnosti v prevádzke. Baby space nezodpovedá za prípadné škody na zdraví alebo majetku spôsobené deťmi členov. RODIČIA/OPATROVNÍCI SÚ PLNE ZODPOVEDNÍ ZA SVOJE DIEŤA počas celého času stráveného v priestoroch Baby space. Deti sa nesmú pohybovať samé, nikdy nesmú byť bez dozoru! V prípade potreby sa vzdialiť je člen povinný požiadať personál o dozor dieťaťa.
Vstup do priestorov prevádzky je možný len v čistej obuvi a čistom odeve. Na prezliekanie a odkladanie odevu sú určené odkladacie priestory. Odkladacie priestory v rámci prevádzky nie sú určené na odkladanie cenností.
Ak člen pri využívaní služieb Baby space používa cvičebné nástroje, je povinný používať ich vhodným spôsobom resp. v súlade s inštrukciami inštruktora.
Člen využíva služby Baby space na vlastnú zodpovednosť. Za poranenia a úrazy na sebe resp. na dieťati spôsobených vlastnou neopatrnosťou, nerešpektovaním zdravotného stavu resp. nerešpektovaním tohto prevádzkového poriadku Baby space nezodpovedá.
V priestoroch Baby spaceje zákaz fajčiť.
Do priestorov Baby space je zakázané vstúpiť pod vplyvom alkoholu, omamných alebo psychotropných látok. Rovnako je zákaz vstupu do priestorov Baby space v špinavom odeve resp. obuvi resp. v nevhodnom odeve. V takom prípade je Baby space oprávnené člena do priestorov nevpustiť resp. člena vylúčiť.
V priestoroch prevádzky je člen povinný dodržiavať slušné správanie, zohľadňujúc, že Baby space združuje najmä, nie však výlučne, rodičov s deťmi v predškolskom veku. V prípade, ak člen nedodrží povinnosti uvedené v tomto bode 4., rovnako tak v prípade, ak svojim konaním ohrozuje, ruší alebo obmedzuje iných členov Baby space, Baby space je oprávnené vyzvať člena na opustenie priestorov a člen je povinný tejto výzve vyhovieť.

V
Kurzy a účasť na nich

Jednotlivé kurzy v ponuke Baby space sú rozvrhnuté na určitý počet lekcií v závislosti od druhu kurzu. Baby space sa zaväzuje zrealizovať počet hodín v kurze, za ktoré si člen riadne zaplatil, ideálne v časovo naplánovanom intervale. V prípade že Baby space nie je umožnené realizovať kurzy, a tie môžu byť na nejaký čas prerušené, Baby space sa zaväzuje zabezpečiť dohodnutý počet lekcií po opätovnom začatí prevádzky. Člen berie na vedomie, že v takomto prípade môže kurz prebiehať aj v čase, na ktorý nebol pôvodne naplánovaný. Členský poplatok je možné hradiť len v plnej výške na celé trvanie kurzu.
Dĺžka lekcie závisí od typu kurzu. Člen berie na vedomie, že inštruktor kurzu je oprávnený lekciu primerane skrátiť, avšak len v prípade ak je kurz zameraný na prácu s deťmi a ich pozornosť je zjavne oslabená.
Člen sa môže prihlásiť buď na celý kurz z aktuálnej ponuky alebo na konkrétnu lekciu. Člen berie na vedomie, že v prípade zvýšeného záujmu o kurzy je Baby space oprávnené uprednostniť člena, ktorý má záujem o celý kurz.
Člen sa prihlasuje na jednotlivé kurzy prostredníctvom prihlášky dostupnej na webovej stránke www.babybalancepezinok.sk, prípadne inou vhodnou formou akceptovanou Baby space. Po odoslaní prihlášky systém Baby space potvrdí prijatie prihlášky, informuje člena o výške členského poplatku, platobných údajoch a predbežne rezervuje miesto na kurze. Miesto na kurze je predbežne rezervované po dobu 7 dní. V prípade, že člen nezaplatí členské v lehote do 7 dní, predbežná rezervácia miesta na kurze zaniká. Rezervácia je definitívne platná až po úhrade členského.
Člen je oprávnený odhlásiť sa z kurzu. V prípade, že sa člen odhlási z kurzu v lehote do 5 dní od začiatku kurzu, Baby space mu vráti členské v plnej výške. Člen, ktorý má rezervované miesto na kurze, je oprávnený odhlásiť sa z jednotlivých lekcií kurzu prostredníctvom online dochádzky, dostupnej na web stránke www.babybalancepezinok.sk. V prípade, že sa člen, ktorý má rezervované miesto v kurze, odhlási z lekcie najneskôr do 22:00 deň pred začiatkom lekcie, má nárok nahradiť si lekciu. Čerpanie náhradných lekcií je možné v priebehu kurzu, v ktorom mal rezervované miesto, avšak max. v počte 2 lekcie. Náhradné lekcie si môže člen rezervovať výhradne prostredníctvom online dochádzky, dostupnej na web stránke www.babybalancepezinok.sk. Baby space nezodpovedá za dostupnosť voľných miest na náhradné hodiny, pokiaľ je chod kurzu obmedzený počtom detí na jednej hodine a nie je umožnené nastaviť vždy jedno voľné miesto navyše v skupinke na čerpanie náhradnej hodiny. Člen berie na vedomie, že pokiaľ vymešká viac ako 4 hodiny, alebo sa nebude môcť kvôli pandemickej situácii kurzu zúčastňovať dlhšiu dobu a súčasne Baby space bude umožnené kurzy realizovať, Baby space nezodpovedá za realizáciu náhrady za jeho vymeškané hodiny a člen si nemá nárok žiadať žiadnu formu náhrady za vymeškané hodiny.
V prípade že člen vymešká hodiny na konci kurzu a už si nestihne zrealizovať náhradu, môže tak urobiť v nasledujúcom kurze, ale len v prípade že je aj naďalej členom Baby space a zaplatí členské aj na nasledujúce obdobie. Počet prenesených lekcií je maximálne 2 a ich náhradu je potrebné zrealizovať maximálne do 4 týždňov od začatia kurzu.
Člen, ktorý sa zúčastňuje kurzu určeného pre deti, je povinný dostaviť sa na kurz v dostatočnom časovom predstihu pred začatím lekcie za účelom prípravy dieťaťa na lekciu. Člen berie na vedomie, že neskoré príchody na lekcie kurzy narušujú, a preto v prípade jeho neskorého príchodu je Baby space oprávnené neumožniť mu účasť na lekcii. Baby space v žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za členovo omeškanie resp. zmeškanie lekcie.

VI
Vyhotovovanie záznamov z kurzov

Člen berie na vedomie, že Baby space môže vyhotovovať obrazové a zvukové záznamy ako aj obrazové snímky z jednotlivých aktivít Baby space, najmä, nie však výlučne z cvičenia s deťmi.
Člen uhradením členského poplatku udeľuje Baby space (licenciu) na použitie obrazových a zvukových záznamov ako aj obrazových snímok so zachytenou podobizňou člena alebo dieťaťa pre účely propagácie činnosti Baby space, pre účely účasti Baby space v akýchkoľvek súťažiach alebo projektoch, vrátane možnosti použitia obrazových a zvukových záznamov a obrazových snímok v televíznych a printových médiách ako aj uloženia obrazových a zvukových záznamov ako aj obrazových snímok so zachytenou podobizňou člena alebo dieťaťa na webovej stránke Baby Baby space.
Člen je oprávnený kedykoľvek súhlas na použitie obrazových a zvukových záznamov ako aj obrazových snímok so zachytenou podobizňou člena alebo dieťaťa vziať späť a Baby space je povinné v tomto prípade takýto obrazový a zvukový záznam (prípadne jeho časť) alebo obrazovú snímku (prípadne jej časť) so zachytenou podobizňou člena alebo dieťaťa odstrániť.

VII
Ochrana osobných údajov

Člen vyplnením Registračného formuláru „Prihláška“ a následným potvrdením registrácie člena, ako dotknutá osoba a zároveň ako zákonný zástupca dotknutej osoby, vyjadrí svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov dotknutej osoby na účely uvedené vo formulári označenom ako „Súhlas so spracúvaním osobných údajov“.

VIII
Záverečné ustanovenia

Vzťahy člena a Baby space sa riadia týmto prevádzkovým poriadkom, stanovami Baby space a všeobecne záväznými predpismi platnými na území Slovenskej republiky.
Baby space si vyhradzuje právo tento Prevádzkový poriadok kedykoľvek zmeniť alebo doplniť. Zmeny alebo doplnky tohto Prevádzkového poriadku vstupujú do platnosti a účinnosti dňom ich zverejnenia na www.babybalancepezinok.sk. Člen je povinný oboznámiť sa s aktuálnou verziou Prevádzkového poriadku.

V Tomášove dňa 22.7.2022